سوالات متداول مجوز ها

.

  • مراحل انجام درخواست حفاری

    ۱-مراجعه به امور آب ۲-تحویل مدارک و مستندات بسته به نوع خدمت ۳-بررسی مدارک و مستندات توسط ارزیاب شرکت ۴-بررسی مسیر نصب انشعاب یا سایر خدمات توسط ارزیاب ۵-بررسی فاصله شبکه آب تا ملک مشترک توسط ارزیاب ۶-بررسی نوع مسیر شبکه ۷-دریافت مجوز جهت حفاری از شهرداری۸-تشکیل پرونده و نوبت دهی جهت انجام حفاری توسط شرکت آب و فاضلاب