مزایده و مناقصه

کلیه مناقصات و استعلامات  شهرداری گلبهار بر روی سایت ستاد ایران به آدرس  www.setadiran.ir قرارداده می شود