لوگو سایت

بازدید اعضای شورای اسلامی شهر گلبهار از مراکز واکسیناسیون کووید 19

اعضای شورای اسلامی شهر گلبهار از مراکز واکسیناسیون کووید 19 و اتوبوس سیار سلامت شهری بازدید کردند.