لوگو سایت

پاکسازی قسمتی از حریم جاده سنتو و جنگل ورودی شهر گلبهار از زباله

شهردار گلبهارگفت: در اقدام زیست محیطی ، حاشیه جاده سنتو و قسمتی از جنگل ورودی شهر گلبهار پاکسازی از زباله شد.